Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van LuierMatch, zoals deze beschikbaar is gesteld door LuierMatch (december 2016). In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieërt, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LuierMatch is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LuierMatch.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met LuierMatch te mogen claimen of te veronderstellen.

LuierMatch streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. LuierMatch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Disclaimer

Alle luiermerken genoemd op en verkocht via LuierMatch zijn geregistreerde merken van de betreffende fabrikanten. LuierMatch is geen wederverkoper van deze merken, maar gebruikt de merknamen om de verschillende luiers te kunnen duiden en om te helpen bij het maken van een keuze.

LuierMatch heeft geen voorkeur voor één merk boven een ander merk luiers. Bij de keuze voor het huidige aanbod op deze website is rekening gehouden met de algemene beschikbaarheid van de luiermerken en -maten in fysieke en online winkels.

LuierMatch neemt geen verantwoordelijkheid, noch is zij aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van de verschillende merken luiers. Eventuele klachten met betrekking tot het gebruik van de luiers dienen bij de fabrikant gemeld te worden.

Wijzigingen

Mocht deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van LuierMatch op deze pagina.